Vern om miljøet vårt

Foto:

Artikkelen er over 12 år gammel

ENEBAKK: Sosialistisk Venstreparti (SV) i Enebakk har Kristin Torgersen som førstekandidat ved årets kommunevalg. Hun lover at SV vil styrke og bevare Enebakk som en miljøkommune de neste fire årene.

DEL

Kristin Torgersen fyller snart 50 år, er skilt og har tre voksne barn. Hun bor i Ytre og har i 16 år drevet frisørsalong på Bekkevold.

– Jeg er opprinnelig fra Dalefjerdingen, og har bodd i Enebakk hele livet.

Medlem i åtte år

– Jeg har vært medlem av SV i åtte år. De siste 6 årene har jeg vært medlem av utvalg for for teknikk og miljø, etter at et medlem flyttet fra bygda, forteller Torgersen.

Den siste perioden har hun også sittet i Oslo- og omland friluftsråd.

Hovedsatsningsområder

– Hva er det viktigste Enebakk SV vil satse på de neste fire årene?

– Tilbudet til brukerne i Enebakk kommune har gått gradvis ned de siste årene. Vi må i hvertfall sørge for at dagens tilbud blir opprettholdt, svarer Torgersen.

Torgersen framhever at Enebakk er en rik kommune, det vil si rik på ren luft, natur og et uerstattelig kulturlandskap.

– Derfor mener SV at vi må legge til rette for miljøvennlig og framtidsrettet næringsutvikling, som bevarer de kvalititeter vi har i kommunen.

Skoleutbygging

– Vil dere gå inn for en ungdomsskole på Flateby?

– Etter den store ombyggingen av Enebakk ungdomsskole mener SV at det ikke er grunnlag for å prioritere å bygge en ungdomsskole på Flateby, innser Torgersen.

– Er byggingen av en skole på Kvernstua avhengig av at kommunen selger kommunale boligtomter?

– Det har aldri vært noe tema at Kvernstua skole skal finansieres ved salg av tomtene på BY21. SV er, og har alltid vært, i mot å selge noe av kommuneskogen. Kall det arvesølvet om du vil, poengterer Torgersen.

Vil svekke innholdet

Torgersen henviser til kommunestyrets flertall som gikk inn for rådmannens alternativ C for skoleutbyggingen i Ytre.

– Alternativ C vil koste 1,2 milliarder kroner totalt. Driftskostnadene per år vil bli på 30 milioner kroner, hevder Torgersen.

– Hvilke konsekvenser får det?

– Det vil klart svekke skolens innhold når det blir mindre penger til lønninger; lærertettheten vil bli dårligere. Det blir også mindre ressurser til å drive skolen, slik at det går utover læremidler til elevene, påpeker hun.

Gikk for et annet alternativ

Da saken var oppe i kommunestyret, gikk derfor SV inn for rådmannens forslag A, som hadde en prislapp på 550 millioner kroner, og en årlig driftskostnad på 11 millioner kroner.

– SV står fortsatt fast ved at det burde bygges en grendeskole med 1 - 4 trinn, slik det ble vedtatt for fire år siden, fastholder Torgersen.

Ikke større vekst

Kommunen har vedtatt at veksten i innbyggertallet skal ligge på 1,5 prosent de nærmeste årene. Det betyr økt boligutbygging i tida framover.

– Bør kommunen legge opp til et større tempo i boligutbyggingen?

– Nei, overhodet ikke. SV er for en planlagt boligutbygging i Enebakk, svarer hun krystallklart.

SV mener at man først må ha på plass infrastrukturen; vei, vann, kloakk, barnehager og skoler, før man kan sette i gang med boligutbygging.

Fornybar energi

Som et miljøparti, er SV opptatt av at kommunen må engasjere kommunens innbyggere til energisparing og miljøbevissthet.

– Kommunen må kreve fornybar energi, for eksempel vannbåren varme, i alle nye utbyggingsområder, skisserer Torgersen.

Hun legger til at kommunen må utarbeide en overordnet energi- og miljøplan.

– SV vil også kreve at kommunal virksomhet tar sin del av klimakuttet. Et tiltak for å nå det målet, er å ansette en miljøvernkonsulent i en overordnet stilling. Det vil si at vedkommende er en del av rådmannens stab, forklarer Torgersen.

Verne om markagransen

Hun anser det som noe av det viktigste man må få på plass i neste periode, og har klare mål for partiets miljøarbeid de neste fire årene.

– Vi vil fortsette å verne om markagrensen. SV ønsker ingen motorvei gjennom Enebakk.

Partiet ønsker heller ikke at Enebakk skal utvikles som en forstad til Oslo.

– Vi skal jobbe for å beholde vår egenart som en grønn kommune, forsikrer SVs førstekandidat til kommunevalget.

Bedre trafikkforholdene

En grønn kommune bør også legge til rette for at folk kan ferdes trygt som gående, eller syklende.

– Derfor vil vi forsatt jobbe for gang- og sykkelvei langs RV120 og RV155, lover Torgersen.

I forbindelse med skoleutbyggingen i Ytre har partiet også enkelte krav.

– For å sikre barnas skolevei, må det må bygges en undergang eller gangbro. Det samme gjelder veien til badeplassen, understreker hun, og legger til at fartsgensa forbi badeplassen ved Våg bør senkes til 30 km/t.

Må på plass snarest

SV ønsker også å oppgradere de kommunale veiene, som de mener er i dårlig forfatning.

Torgersen har heller ikke glemt trafikksituasjonen på Hauglia.

– Trafikksikringen ved Hauglia skole må komme på plass så fort som mulig!

Ikke øverst

– Siden vi er innom den delen av Enebakk, hva mener SV om å bygge en kirke på Flateby?

– Å bygge en kirke på Flateby er ikke øverst på vår prioriteringsliste. Til det er det for mange uløste oppgaver når det gjelder barnehage, skole, helse- og omsorg og kommunale bygg. Og som allerede nevnt, kommunale veier, innrømmer Torgersen.

SV innser at eksisterende kommunale bygninger og veier, trenger et omfattende vedlikehold. Det må finansieres av de samme midlene man kunne bygge kirke for.

Bedre eldreomsorgen

SV ønsker også å profilere seg som et omsorgsparti.

– Vi ønsker å bedre eldreomsorgen slik at de eldre skal få god pleie, omsorg og trygghet. Da må vi også øke bemanningen, krever Torgersen.

Hun forteller at SV var veldig skuffet da det politiske flertallet økte egenandelene til brukerne av hjemmetjensten.

– Dette vil vi reversere, presiserer Torgersen.

Sykehustilbudet

Partiet er opptatt av at alle i bygda skal få et sykehustilbud i rimelig nærhet til der de bor.

– Vi har fremdeles også et håp om at enebakkingene fortsatt kan bli behandlet på et Follo-sykehus i Ski, eller Ahus i Lørenskog.

Torgersen er i jobben sin ofte i kontakt med folk som bruker taxi.

Taxitilbudet

– Nærhet til tilbudene er viktig, også i taxispørsmålet. For eldre og syke er det viktig at man har lokalkjente taxisjåfører, mener Torgersen.

Hun mener at det er tragedie for den enkelte drosjesåfør, som har lagt ned en stor jobb her, at jobbgrunnlaget forsvinner.

– Det får også uheldige miljøkonsekvenser når man bruker drosjer fra Oslo, kjørelengden øker, antar Torgersen.

Å ha et lensmannskontor i nærmiljøet er også veldig viktig.

– Men vi ønsker oss samtidig et mer synlig politi.

Bedre offentlige tilbud

Enebakk SV vil verne om det offentliges tilbud til innbyggerne. Dette gjelder også innen kultursektoren.

– Er det noe vi vil prioritere, så er det et nytt bibliotek. De trenger absolutt et nytt og større lokale, påpeker Torgersen.

Hun minner om at partiet har jobbet for å få fortgang i en kulturminneplan.

Bekymret

Rådmannen og økonomisjefen er bekymret for kommunens økonomi ut fra de investeringer som er vedtatt.

– Er SV bekymret for økonomien i kommunen?

– Vi er bekymret for økonomien i Enebakk, men er glad for at den rødgrønne regjeringen har bidratt til et kraftig løft i kommuneøkonomien. Det burde de borgelige partiene sette pris på, svarer Torgersen.

Miljøet på dagsordenen

SV har sittet i opposisjon denne perioden.

– Har dere likevel noe dere er fornøyde med at dere har fått gjennomslag for?

– SV er fornøyd med at vi har vært pådriver i forurensningssaker, og har for alvor satt miljøet på dagsordenen i Enebakk, understreker Torgersen.

Hun nevner også at SV er glad for at de har fått flertall for å trygge varslernes posisjon, og styrket åpenheten i kommunen.

Mot leireuttak

Av miljømessige hensyn, er SV også i mot at MaxitLecas planer om et leireuttak på Skøyen/Rustad.

– Vi vil ta mer hensyn til miljøet, og beboerne der, enn et tysk storkonsern. Leireuttaket vil ikke gi flere nye arbeidsplasser, eller inntekter til Enebakk kommune. Derimot vil vi få større miljøproblemer, med påfølgende utgifter, frykter Torgersen.

Resultater viktigst

Torgersen forteller at for SV er det, ved eventuelt nytt flertall, viktig å få fjernet det ulovlige deponiet med bygningsavfall.

–Personlig har jeg jobbet for å få mer kildesortering, særlig av plast. ROAF har en prøveordning i Fet og Gjerdrum, men ordningen er dyr og tidkrevende, og skal evalueres om et år nevner Torgersen.

–Hvorfor bør du bli ordfører?

– Vi anser det ikke som helt realistisk at vi får ordføreren, men er mer opptatt av å få gjennomslag for vår politikk. For å gå inn i et flertallssamarbeid, vil vi stille krav om blant annet reduksjon av egenandeler i hjemmetjenestene. Vi vil også jobbe for at vi får en miljøkonsulent, da bygda har store miljøproblemer.

– Alle bør møte opp å stemme , det er viktig for demokratiet avslutter Kristin Torgersen.

Artikkeltags