Ønsker god kontroll

REN NATUR: KrF er opptatt av at Enebakk ikke skal framstå som en dumpingsone for problemavfall. Partiet vil heller arbeide for nyttiggjøring av naturressurser for utvikling av bioenergi, forklarer Leif Øystein.

REN NATUR: KrF er opptatt av at Enebakk ikke skal framstå som en dumpingsone for problemavfall. Partiet vil heller arbeide for nyttiggjøring av naturressurser for utvikling av bioenergi, forklarer Leif Øystein. Foto:

Artikkelen er over 12 år gammel

ENEBAKK: Kristelig Folkeparti vil legge vekt på folkehelsearbeid i kommunen; alle skal kunne bruke marka, og det må lages gang- og sykkelveier for mer miljøvennlig transport.

DEL

Leif Øystein Syversen er 37 år gammel, ugift og bor i Ytre, der han også bodde i perioder som barn.

– Jeg jobber som saksbehandler i inkassobyrået Lindorff AS. Tidligere har jeg studert bedriftsøkonomi ved BI i Oslo, og har også et år førskolelærerutdanning fra Bergen, forteller Leif Øystein Syversen.

Bred erfaring

Syversen avslutter nå sin tredje periode i lokalpolitikken for partiet. Han hadde sin første periode så langt tilbake som 1991 - 95. Deretter hadde han et opphold på fire år, og har nå to sammenhengende perioder bak seg.

I den siste perioden har han vært kommunestyrerepresentant, medlem av formannskapet og medlem av utvalg for teknikk og miljø.

Viktigste sakene

– Hva er det viktigste KrF i Enebakk vil satse på de neste fire årene?

– Vi vil styrke helse- og omsorgstilbudet, og barnevernet. Skole og barnehage er viktig for oss. I miljøsaker har vi gått i bresjen i utvalg for teknikk og miljø for å bedre miljøet, svarer Syversen.

Folkehelsearbeid

KrF kommer til å legge vekt på folkehelsearbeid i kommende periode.

– Vi er i startgropa for å gjøre Enebakks innbyggere flinkere til å bruke skog og mark. Da må vi legge til rette stier og skogsbilveier, slik at flere brukergrupper har muligheten til å komme seg ut i naturen, ivrer Syversen.

Alle boligområdene i bygda, grenser til marka. Standarden på skogsveiene må bli så gode at også de mindre spreke, og folk fra alle aldersgrupper, kan benytte tilbudet.

Turveinettverk

– Vi har en unik mulighet til å tilrettelegge et sammenhengende nettverk av stier fra Flateby, til Enebakk og videre til Ytre, skisserer han.

Syversen forteller at i Spydeberg har de fått tilskudd til å lage en folkehelsesti. Kommunen gjennomfører også helseundersøkelser for å forebygge sykdom, det er billigere enn å kurere.

Sykle til jobben

Syversen nevner flere steder i bygda som allerede har et godt utgangspunkt for en tilrettelegging av utvidede turveier, Flateby er et av dem.

– Det eksisterer en turforbindelse mellom Flateby og Ytre, men den er mest for de spreke, tror Syversen.

Han er opptatt av at de spreke kan sykle til jobb.

– Vi må prioritere gang- og sykkelveier slik at folk kan sykle på jobb i Oslo. Særlig de som bor i Ytre kan da greit sykle til jobben.

I tillegg til helsegevinsten for den enkelte, gjør man det enkelt å være miljøbevisst.

– Det er viktig for at folk skal ta ting i bruk, poengterer Syversen.

Store utfordringer

KrF ser at man står foran store utfordringer innen de tunge nivåene skole og helse.

– Vi må legge stor vekt på at de som har det tungt innen helse og omsorg blir ivaretatt. Man må ha serviceerklæringer som viser innbyggerne hva de kan vente seg av kommunen, foreslår han, og legger til:

– Men ansvaret ligger på det administrative nivået.

Syversen forteller at barnevernet har signalisert at de er i en kritisk situasjon.

– Det er en sammenheng mellom skolesituasjonen og barnevernets situasjon. En skole på Kvernstua kan lette litt på det trykket som nå er på Ytre Enebakk skole. Når man får frigjort en del arealer ute og inne, blir det gunstigere for elever og lærere, tror Syversen.

Attraktivt å bo for alle

Kvernstua er hjørnesteinen for KrF når det gjelder utviklingen i Ytre, som et tettsted i nærheten av Oslo.

– Vi vil gjøre Ytre Enebakk til et meget attraktivt sted å bo, for alle - også de ressursterke, påpeker Syversen.

Han mener det er viktig at bomiljøet er i balanse, at man ikke får områder med bare barnefamilier, eller eldreboliger.

– Vi har lært av de feilene som ble gjort i utbyggingen av Østmarkkollen, som vi tar med når vi skal bygge ut boligområdet BY21 i Ytre, understreker han.

Styrke demokratiet

Det å få ressurssterke innflyttere til bygda, mener Syversen er viktig av flere grunner.

– Vi kan få folk med andre erfaringer og synspunkter til å engasjere seg i lokalpolitikken, eller i lag og foreninger. Å kombinere lokalkunnskap med nye tanker, kan bidra til en positiv utvikling av Enebakk, filosoferer KrFs ordførerkandidat.

Ikke større vekst

– Bør kommunen legge opp til et større tempo i boligutbyggingen?

– Nei, vi må ikke øke utbyggingen, den utbyggingen som det legges opp til nå; er en forsvarlig ramme, men ikke mer. Da blir det en for sterk befolkningsvekst, svarer Syversen.

Når det gjelder Kirkebygda, er det vanskeligere å få folk til å flytte dit.

– Dessverre er det bare Barbøl som har ytret ønske om å legge ut områder til boliger. Blir veistandarden bedre, vil det bli lettere å få folk til å flytte til Kirkebygda, håper Syversen.

Han mener området, slik det er nå, har store verdier med store åpne flater og høy himmel.

Konklusjonen må bli at den vedtatte økningen i boligbyggingen på 1,5 prosent er tilstrekkelig.

Skoleutbygging

– Er byggingen av en skole på Kvernstua avhengig av at kommunen selger kommunale tomter?

– Vår forutsetning er at man allerede har midler til å bygge Kvernstua uten salg av tomtene på BY21. Utbyggingen skal foregå i faser. Tomtesalget skal være et bidrag til regnskapet, slik at det ikke behøves så store låneopptak.

Syversen forteller at rådmannen nå har innlemmet Kvenstua i utbyggingsplanene, når barneskolen i Ytre har passert 500.

– Det er overraskende, han har vært i mot skolen på Kvernstua fra dag en.

– Hva med ungdomsskole på Flateby?

KrF er tilhenger av at man skal gå på skole der man bor, jamfør vedtaket om å bygge skole på Kvernstua.

– Mindre transport er et pluss. Nærmiljøskole er bra, vi vil med tid og stunder støtte en ungdomsskole på Flateby. Om noen få år vil det bli en sak vi må ta stilling til, antar Syversen.

Positiv virkning

– Hva mener KrF om å bygge en kirke på Flateby?

– Vi vil gå inn for kirke på Flateby. Det gjør vel flertallet i formannskapet også. En moderne kirke, med moderne tankegang, vil ha en meget positiv virkning på lokalsamfunnet, svarer Syversen.

Han mener du aldri vil finne en moderne kirke, hvor det er motstand mot kirken blant flertallet i nærmiljøet.

– En ungdomsklubb tilkyttet kirken, vil bli bedre enn enhver form for ungdomsklubb som kommunen kan tilby. Her kan vi få et tilbud som omfatter alt fra barnehagebarn til voksne, håper han.

Det var bare pengene som stanset byggingen.

– Vi var tvunget til å prioritere skole og omsorg slik lovverket er, beklager Syversen.

Nødvendig

Partiet har ikke gått i dybden i spørsmålet om syketransporten i Enebakk.

– Men det er klart at vi bør ha et godt taxitilbud i Enebakk. Som en utkantkommune er det også viktig at vi har et eget lensmannskontor med nærhet til innbyggerne, og lokal kunnskap, hevder Syversen.

Ikke bekymret

KrF er veldig opptatt av kommunens økonomi, det var en av hovedgrunnene til at partiet inngikk politisk samarbeid for fire år siden.

– Vi ville få økonomien på rett kjøl. Vi vil ikke pøse penger ut, det er store utfordringer når det gjelder alt som er vedtatt av investeringer. Kanskje må vi frigjøre driftsmidler, for ikke å havne i ROBEK igjen. Vi er ikke bekymret, men ønsker god økonomisk kontroll framover!

Fornøyd med samarbeidet

Partiet er fornøyd med samarbeidet med de tre andre partiene i denne perioden.

– Vi har fått styring på økonomien, inndelingen i resultatenheter har vært en suksess, det er vedtatt skoleutbygging på Kvernstua, og vi har fått Knatterudbanen. Den favner alle aldersgrupper, og er et meget positivt tiltak for barn og unge, oppsummerer Syversen.

Han er formelt partiets ordførerkandidat, men er mer opptatt av at partiet skal søke samarbeid for å få mest mulig innflytelse i den neste perioden.

– Det å stemme er enhver borgers plikt, men også muligheten til å styre utviklingen i kommunen, oppfordrer Syversen.

Artikkeltags