Mennesket i sentrum

SAMARBEIDSEVNER: Hans Guslund har et hjerte for hele bygda, og han han har vist samarbeidsevner med alle partiene i sine 20 år i lokalpolitikken

SAMARBEIDSEVNER: Hans Guslund har et hjerte for hele bygda, og han han har vist samarbeidsevner med alle partiene i sine 20 år i lokalpolitikken Foto:

Artikkelen er over 12 år gammel

ENEBAKK: Senterpartiets ordførerkandidat, veteranen Hans Guslund, vil jobbe for gang- og sykkelveier langs hele riksveinettet i bygda. Han lover også å jobbe for å bevare Enebakk som en grønn lunge.

DEL

Hans Guslund er 60 år og heltidsbonde i Kirkebygda på gården der han er født og oppvokst. Sammen med kona Astrid driver han med kjøtt- og melkeproduksjon. Guslund har to døtre, og to barnebarn.

– Jeg har vært bonde hele livet, og er vant til å få mye ut av lite. Det kan komme godt med i kommunepolitikken, tror Guslund.

Veteran

Guslund er en av de virkelige veteranene i kommunepolitikken i Enebakk, og har vært medlem av Sp siden han ble valgt inn i kommunestyret første gang.

– Jeg ble valgt inn i kommunestyret første gang i 1979, da Halvard Waade var ordfører. I den neste perioden ble jeg ikke valgt inn, men har sittet sammenhengende de siste fire periodene, forteller Guslund.

Han har også sittet de siste fire periodene i formannskapet. Han har også vært aktiv i skolepolitikken.

– Jeg satt i skolestyret fra 1987 til 2003. De fire siste årene har jeg sittet i det som nå heter KOS-utvalget (kultur-, oppvekst- og skoleutvalget), tilsammen blir det 20 år, oppsummerer Guslund.

De to siste periodene har han også vært leder av utvalget.

Hovedsatsningsområder

– Hva er det viktigste Enebakk Sp vil satse på de nærmeste fire årene?

– Vi vil satse på trivsel, miljø og trygghet i alle faser av livet. Enebakk er et godt sted å bo, og vi ønsker at det skal bli enda bedre. Politikken bør derfor ta utgangspunkt i den grønne og trivelige bygda vår, svarer Guslund.

Enebakk Senterparti vil at kommunen skal være en inkluderende kommune, og brukere med forskjellige fysiske forutsetninger skal være med i all planlegging av nye bygg.

– Vi skal ha en kommune med trygge oppvekstvilkår for barn og unge, med gode skoler og barnehager i nærmiljøet, understreker Guslund.

God omsorg for eldre, og andre med forskjellige pleiebehov, er også viktig for Senterpartiet.

Skoleutbyggingen

– Vil dere gå inn for en ungdomsskole på Flateby?

– Senterpartiet har hele tiden hatt et ønske om å ha en felles ungdomsskole for hele bygda i Kirkebygda. Det toget har gått. En skole på Flateby må vente i mange år, hevder Guslund.

Han er imidlertid stolt av at Enebakk ungdomsskole ble fullt restaurert, etter hard politisk kamp.

– Den er blitt en suveren arena for læring, og er den eneste skolen i kommunen som har et skolemiljøutvalg oppe og går. Her er foreldre og elever i flertall, det er bra, mener Guslund.

Han roser også lærerne, og skolelederne, som har tatt utfordringen med resultatenheter veldig bra.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger, og alle er fornøyde.

Starte forsiktig

– Er byggingen av en skole på Kvernstua avhengig av at kommunen selger kommunale boligtomter?

– Sp har sagt nei til utbygging av BY21, friområdet som er foreslått til boligområde øverst i Våglia. Vi vil heller starte forsiktig på Kvernstua, og bygge etter dagens behov. Så får man heller utvide etter hvert, påpeker Guslund.

Partiet gikk inn for å bygge en skole på Kvernstua for 1 - 4 trinn, og at 5 - 7 trinn skulle gå på Ytre Enebakk skole (YES).

– Selv om det kanskje er framtidsrettet å bygge ut 1 - 7 på Kvernstua, med SFO og flerbrukshall, slik det nå er vedtatt, så får vi i første omgang en overkapasitet som vi med dagens kommuneøkonomi ikke har råd til, presiserer dagens leder av KOS-utvalget.

– Innholdet i skolen er viktigst, vi må tenke langsiktig. Store investeringsutgifter, gir mindre penger til lærerlønninger og skolemateriell.

Senterpartiet vil styrke voksentettheten i skolen, framfor å satse på en heldagsskole.

Redusert utbyggingsvekst

– Bør kommunen legge opp til et større tempo i boligutbyggingen?

– Vi vil som det eneste partiet ha en befolkningsvekt på maks en prosent per år, og dermed også en lavere boligutbyggingstakt, svarer Guslund, som har mange argumenter for partiets synspunkt.

Senterpartiet mener dette vil utsette kostnadene til infrastruktur, slik at et ønsket tjenestetilbud kan opprettholdes.

– Utbyggingstakten i Ytre må reduseres etter at Østmarkkollen er ferdigstilt. Fylkesmannen hadde innsigelser til boligplanene i Ytre, blant annet fordi kloakkutslippene ville bli for store med dagens renseanlegg, påpeker Guslund.

Han åpner for en noe større utbygging i Kirkebygda, slik at de ikke blir hengende etter, men slik at totalen i bygda ikke overskrider en prosent økning.

– Vi har tatt hensyn til lokalbefolkningens ønsker om ikke å bygge ut Maribråtlia, og BY21, vi snakker også enkeltpersoners sak .

Forvalte bedre

Senterpartiet er opptatt av at når man har kjøpt en bolig, så skal man føle seg trygg på at omgivelsene ikke endrer seg drastisk.

– Vi ønsker ikke at man plutselig plasserer en høyblokk i en småhusmiljø. Har et område vært friområde i 20 år, bør beboerne ha trygghet for at det forblir det, argumenterer ordførerkandidaten.

– Kortsiktig kommunepolitikk må ikke ødelegge for bomiljøet om 50 - 100 år. En av partiets grunnideer er å forvalte slik at vi tar vare på våre ressurser og omgivelser for framtiden, filosoferer Guslund.

Sikre Fellesrådet midler

– Er Senterpartiet for å bygge en kirke på Flateby?

– Vi er for, men ikke i inneværende periode. Det er det ikke økonomisk grunnlag for. Bygda har to gamle kirker som representerer viktige kulturelle verdier. De skal overleveres til kommende generasjoner i god stand, det koster penger, poengterer Guslund.

Men han viser også til at kommunen må følge norsk lov.

– Så lenge skolen ikke får drive kristendomsundervisning, må vi sikre at Kirkelig fellesråd får midler til å gjøre det isteden for, slik de er lovpålagt, minner Guslund om.

Økt veistandard

Veinettet er en viktig del av kommunens infrastruktur, og her en Sp klare i sine løfter.

– Vi vil ha gang- og sykkelveier langs alle riksveier i kommunen. Ikke bare deler av strekningene, men hele strekningen, skisserer Guslund.

Partiet mener dette er veldig viktig, og et vesentlig poeng hvis det blir noe av MaxitLecas leireuttak på Skøyen/Rustad, noe partiet forøvrig er i mot.

– Vi må også utvide veibredden på riksveiene, slik at vi får gul midtstripe. Dette er naturligvis viktig at vi får på plass først på den strekningen som berøres av leireuttaket.

Guslund synes også at det er kritikkverdig at Enebakk ikke hadde noen uttalelser til Norsk Veiplan da den var ute til høring.

Beholde lokale tilbud

Partiet er opptatt av nærhetsprinsippet, det er viktig at innbyggerne i størst mulig grad har kort avstand til ulike tilbud.

– Vi ønsker å beholde vårt lokale lensmannskontor, som yter god service, innehar god lokalkunnskap, og yter tjenester nær brukerne. Noe man vil miste hvis folkene må overføres til Ski, framhever Guslund.

Han synes også at det er uholdbart hvordan syketransporten er blitt etter at Oslo Taxi fikk anbudet.

– Nå må de som administrerer ordningen analysere hvordan ordningen fungerer, eller ikke fungerer, og gjøre noe med det, krever Guslund.

Han oppfordrer folk til å bli flinkere til å klage direkte til de som administrerer ordningen, slik at det blir plagsomt for dem.

– Da vil noe bli gjort, Helse Sør - Øst må snart ta tak i alle klagene som beviselig eksisterer.

Må være på vakt

Det er vedtatt store investeringer i kommunen. Både økonomisjefen og rådmannen er bekymret for kommunens økonomi.

– Er Sp bekymret for økonomien i kommunen?

– Vel, bekymret er vel kanskje å overdrive, svarer Guslunds, og tenker seg nøye om før han fortsetter:

– Vi må være på vakt, og følge med på en positiv måte, men jeg heller mot å være bekymret, antyder han, og viser til sitt leserinnlegg i forrige ukes avis angående kommunens vedtatte investeringer.

Mest gjennomslag

– Med en ønskeliste for investeringer på 200 millioner kroner, og en ramme på 70, må man prioritere godt for å klare de nødvendige driftsutgiftene.

I denne perioden har Sp hatt et samarbeid med de borgerlige partiene.

– Hva er dere mest fornøyd med av det dere har fått gjennomført?

– Vi er mest fornøyd med restaureringen av Enebakk ungdomsskole, den var det en del kamp om. Sammenslåingen av kultur og skoleetaten, har også vært meget vellykket, oppsummerer Guslund.

– Hvordan er Sp fornøyd med samarbeidet med de tre andre partiene?

– Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet de tre første årene, svarer han diplomatisk.

I tråd med gammel Senterpartistrategi, vil de etter neste valg samarbeide der de får mest gjennomslag for sine ideer.

– Det har vært vår politikk bestandig. Vi har ikke valgt side.

Trivsel, miljø og trygghet

– Hvorfor skal man stemme Sp?

– Fordi vi står for trivsel, miljø og trygghet. Vi er et parti som er lydhøre overfor lokalbefolkningen, og tar hensyn til enkeltpersoner, mener Guslund.

– Hvorfor bør du bli ordfører?

– Gjennom 20 år i lokalpolitikken har jeg verdifull erfaring å ta med meg. Jeg anser meg som en brobygger med hjerte for hele bygda, og har i praksis vist samarbeidsevne med alle partiene i kommunestyret.

–Hvorfor bør man stemme?

– Fordi vi nå skal vedta kommuneplanen, som er viktig for hva kommunen skal styre etter de neste fire årene. Mange store saker skal avgjøres. Det er avgjørende for utfallet hvordan det politiske flertallet blir, appellerer Hans Guslund.

Artikkeltags