Så enkelt deler du abonnementet ditt med familien.

Først og fremst ønsker vi å ytre vår skuffelse over hvor lite denne saken tilsynelatende er utredet. At beleiligheten i situasjonen skal brukes som grunnlag for dårlig saks- og konsekvensutredning synes vi ikke holder mål. Ei heller at dette skal ha blitt diskutert internt ved tidligere anledninger. Da burde det vært mulig å begrunne saken bedre.

Vi er også skuffet over at det ikke er gjort forsøk på å innhente meninger fra FAU, SU/SMU eller elevråd ved skolen. I den grad dette har kommet frem er det på eget initiativ, og i en så stor sak synes vi det er naturlig at disse gruppene skulle blitt involvert. For øvrig har heller ikke medlemmene i KOS-utvalget og formannskapet kontaktet disse gruppene for drøfting, meningsutveksling eller innspill.

Så til våre innspill om selve saken. Begrunnelsen for å gjennomføre denne saken virker å ligge hovedsaklig i det som omtales som en mer «robust» ledelse. Det hevdes at nåværende ledelse er for «generalistisk». Videre menes det at man trenger en leder som klarer å utvikle sine ansatte.

Det er uforståelig at dette skal være argumenter for en sammenslåing av skolene. En god leder er nettopp en som kan litt om alt i sin organisasjon. En som har kunnskap om det meste har bedre grunnlag for å ta avgjørelser på tvers av alle ansvarsområder. Har man mer kunnskap om sine ansatte, sitt ansvarsområde og brukergruppen av tjenesten, er man også bedre rustet til å se hva som skal til nettopp for å videreutvikle disse områdene. Dette går både på inngående kjennskap til prosesser og en nærhet til de ansatte, som til sammen gjør at man klarer å få alle med seg og å løfte nivået.

Sett fra andre siden er det vanskeligere å se på detaljnivå hva og hvordan man skal bedre et område det lenger unna man er. Og dess mindre nærkontakt man har med sine ansatte, desto vanskeligere å se hva som skal til for å få akkurat den eller den personen til å fungere optimalt. En sammenslåing vil slå negativt ut i forhold til denne begrunnelsen slik den er gitt under behandlingen av saken.

det hevdes under drøfting i KOS-utvalget og i formannskapet at i stedet for en «generalist» så ønskes det med sammenslåing å oppnås en leder som er mer «spesialist». Å slå sammen skolene vil gi lederen et større ansvarsområde, og behov for å ha kjennskap til flere områder. Dette går dermed i motsatt retning av hva som oppgis som ønsket effekt.

Men man er likevel inne på et viktig punkt for vår vurdering av saken. Og det er at vi er enig i at vi ønsker en som er mer spesialist på nettopp barneskole som øverste leder av barneskolen, og likeledes en som er spesialist på ungdomsskoletrinn som øverste leder for ungdomsskolen. Innenfor nettopp hver sine respektive områder bør derimot vedkommende fremstå som en «generalist» i det at man har inngående kjennskap til alle deler av driften.

Et annet moment i begrunnelsen av saken er at det skal gjøre skolen mer attraktiv under rekruttering. Det er vår mening at det ved å slå sammen skolene vil komme færre relevante søkere til de respektive trinnene. Vi forstår det slik på lærere vi har pratet med at man gjerne ønsker å jobbe enten innenfor barnetrinnet eller ungdomstrinnet. Noen ønsker også helst å jobbe med spesifikke trinn innenfor f.eks. barnetrinnet. Ved å slå sammen skolene vil man derfor kunne skremme bort nettopp de lærerne som ønsker å være spesialisert i de respektive trinnene. Med andre ord vil en sammenslåing virke imot argumentet om bedre rekruttering.

I tillegg er det risikoen for at de som arbeider ved skolene nå slutter som en konsekvens av at en sammenslåing gjør at jobben de da får ikke lenger er den de søkte på og har hatt til nå. I hvilket tilfelle det må rekrutteres enda flere lærere, noe som kommunen påpeker vil være utfordrende fremover.

I minst grad diskutert i KOS-utvalget og formannskapet, er argumentet i om at man ønsker å bedre samarbeidet mellom barnetrinn og ungdomstrinn for å øke prestasjoner på nasjonale prøver i 8. trinn. Det ble erkjent at et slikt samarbeid er mulig å oppnå uten å slå sammen skolene, men det ble hevdet at det er enklere å få det til ved en sammenslåing. Kanskje det stemmer isolert sett, men man tar da ikke hensyn til at 2/3 av elevene på ungdomstrinnet kommer fra en annen skole enn Kirkebygden. Et samarbeid på tvers av skoleenheter er derfor uansett nødvendig. Da virker det innlysende at det er bedre å ha én løsning for samarbeid med eksterne skoler, enn å ha to forskjellige løp for elever under samme enhet OG en ekstern enhet. Derfor er det også på dette punktet mot sin hensikt å slå sammen skolene.

Som konklusjon er vi enig i mye av det som fremkommer i saken, i det at vi ønsker god ledelse, enklere rekruttering og bedre samarbeid mellom barnetrinn og ungdomstrinn, men at en sammenslåing overhodet ikke er rette vei å gå for å få til dette. Tvert imot vil dette virke motsatt av sin hensikt. Det er foreldrerådets ønske at Kirkebygden skole og Enebakk ungdomsskole fortsetter som separate enheter. Som brukere av skolen, og med våre barns beste interesser i tankene, håper vi dere vektlegger vår mening i denne saken og stanser en sammenslåing av skolene i Kirkebygda.

Med vennlig hilsen

Emil Moberg

FAU-leder ved Kirkebygden skole