Før bispedømmerådet får saken til endelig godkjenning, skal menighetene ha anledning til å komme med sine uttalelser. Derfor er det innkalt til menighetsmøter i begge menighetene tirsdag den 20. november.

Oktober 2019

Dersom bispedømmerådet innvilger søknaden om sammenslåing, vil den gjøres gjeldende fra  oktober 2019. Det betyr at det i kirkevalget 2019 kun skal velges kandidater til ett menighetsråd. Valgkomiteen som oppnevnes vil da sørge for riktig geografisk representasjon på lista.

– Hva tenker du om å slå sammen de to soknene Enebakk og Mari til ett, sokneprest Jostein Tegnér?

– Ønsket om sammenslåing er en konsekvens av hvordan arbeidet vårt har vært drevet de siste årene. Alle ansatte er samlokalisert i Kirkebygda, konfirmantarbeidet og trosopplæringen er felles, vi har også flere felles utvalg, og flere felles gudstjenester. I tillegg er prestetjenesten omorganisert slik at det er en sokneprest og en kapellan som betjener begge sokn.

Enklere administrasjon

– Hva vil man oppnå med å slå sammen soknene?

– Noe av det man vil oppnå, og som vil kunne frigjøre både økonomiske og menneskelige ressurser, er enklere administrasjon. Det blir enklere saksbehandling både for menighetsråd, og for rapportering og statistikk vi er pålagt. Sammenslåing betyr mindre ressurser til administrasjon. Jeg tror også at krefter som nå er bundet opp ved at vi har to menighetsråd vil kunne frigjøres til tjeneste i utadrettet virksomhet. 

– Hvorfor er det foreslått at dette soknet skal få navnet "Enebakk sokn”?

– Det nye Enebakk sokn faller sammen med kommunens grenser og skal favne hele kommunen. Noen vil kanskje savne Mari i navnet, men da vil noen også kunne savne Flateby eller Dalefjerdingen i navnet. Derfor har vi valgt å gå for navnet som dekker hele kommunen best mulig. I kirkelig inndeling faller det også sammen med Enebakk kirkelige fellesråd.

De samme gudstjenestene

– Vil en sammenslåing til ett sokn få konsekvenser for gudstjenesteordningen?

– Nei, den blir den samme som før, og menighetsråd og ansatte vil ha hele kommunen for øye. Jeg tror dette blir en god ordning som frigjør ressurser til det som er kirkens primære oppgave, sier Tegnér.