Flere barn fra Enebakk lever i fattigdom

Av

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 222 personer under 18 år bosatt i Enebakk kommune lever i husholdninger med lavinntekt. Andelen er likevel klart mindre enn snittet.