Senterpartiet i berørte kommuner sier nei til Østmarka Nasjonalpark, og ja til til et balansert vern som kan ivareta ulike brukers behov

I § 35 i naturmangfoldloven står det:

"Som nasjonalpark kan vernes større naturområder som inneholder særegne eller representative økosystemer eller landskap og som er uten tyngre naturinngrep"

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i sin faglige vurdering til Miljødirektoratet 17. desember 2018, omtalt inngrepsfrie naturområder (INON områder). Her pekes det på at 93 % av dagens nasjonalparker består av INON områder. Med eksisterende naturreservater lagt inn, viser fylkesmannen til at i Østmarka vil INON områder utgjøre bare 7%.

Miljødirektoratet, statens øverste fagorgan skriver i sin faglige vurdering til departementet datert 12. mars 2019, at det er:

"mange tekniske inngrep i Østmarka i form av veier, kraftlinjer og damanlegg som kommer i konflikt med kravene til nasjonalparker."

"Innlemming av veier i en nasjonalpark er problematisk knyttet til hjemmelsgrunnlag og videre en lite ønskelig forvaltningspraksis. En forutsetning for å etablere en nasjonalpark i deler av Østmarka vil være at veier i all hovedsak tilbakeføres i forkant av vernevedtaket."

"Det kan på samme måte være aktuelt å fjerne damanlegg for å gjenopprette naturlig vannføring med tilhørende økologiske prosesser."

Faglig sett foreligger det ikke grunnlag for opprettelse av Østmarka Nasjonalpark.

Enebakk kommune er den kommunen som blir mest berørt ved opprettelse av Østmarka Nasjonalpark.

Et stort flertall i Enebakk kommunestyre har ved flere anledninger gått klart imot opprettelse av Nasjonalpark i Østmarka. De viktigste begrunnelsene er best mulig lokaldemokratisk styring over våre nære friluftsområder, ønske om et aktivt friluftsliv for alle og nei til unødvendig miljøbyråkrati.

Senterpartiet i berørte kommuner er opptatt av at vi finner gode løsninger som bl.a. bidrar til:

*Bevaring av Østmarka som et friluftsområde som fremmer god folkehelse og hvor det kan drives idrettsaktiviteter.

*At naturvern og artsmangfold sikres ved å opprettholde eksisterende naturreservater og at Markaloven med forskrifter videreføres.

*Å utvikle kunnskap om naturens verdi ved å bevare stuene og hyttene som brukes av skoler, speidergrupper og andre som utgangspunkt for skolering i natur og miljø.

*At historie og kulturminner ivaretas ved at Østmarka ikke gror igjen, jfr gamle bosetninger, demninger for fløting, Rausjøgrenda med sagbruk og skole. Plankeveien og Flyktingeruta, samt andre minner fra andre verdenskrig.

*Å bevare demninger og alle vannene som brukes til kanopadling, fisking og friluftsliv.

*En skogforvaltning som er skånsom, men aktiv slik at ikke marka gror igjen.