Klima- og miljøplan i fornyet versjon legges frem i utvalg for klima- og miljø 19.juni. Dette er en plan MDG Enebakk har sett frem til og gleder oss til å se nærmere på. Planen skal ligge til grunn for kommunens arbeid innenfor miljø og klima i perioden 2019-2023.

Når man har lagt en plan er det viktig å vite hvor man har lagt den, men det aller viktigste er gjennomføringen. MDG Enebakk ønsker derfor en konkret gjennomføringsplan med tidsangivelse. Tiltakene må følges opp med nødvendige bevilgninger og administrative prioriteringer.

Kommunens innsats innenfor disse områdene styres til en viss grad av regelverk og målsettinger som er fastsatt nasjonalt eller regionalt. Akershus Fylkeskommune vedtok i fjor en ambisiøs klima- og energiplan. Som en del av sitt handlingsprogram for 2019-2023 har Follorådet vedtatt å følge opp denne planen i deltakerkommunene; deriblant Enebakk.

Slik MDG Enebakk ser det avhenger gjennomføringen av tre nøkkelfaktorer:

Kompetanse: Administrasjonen må ha tilstrekkelig kompetanse til å identifisere tiltak, kostnadsberegne og begrunne dem.

Prioritering: Klima- og miljøtiltak må prioriteres. Dette gjelder både hva man bruker tiden på og hva man bruker penger på.

Integrering: Arbeid med klima- og miljø må integreres i den daglige driften av kommunen på lik linje som økonomistyring og tjenesteproduksjon. Dette må implementeres fra ledernivå.

For å kunne følge med på fremdriften bør det rapporteres på tiltakene ved hver tertialrapportering; på samme måte som kommunens tjenesteproduksjon for øvrig.

Regjeringen har bare i liten grad tatt i bruk sitt virkemiddelapparat for å redusere menneskeskapt virkning på miljø- og klima. Dette setter større krav til kommunenes initiativ til å oppnå fremgang. Kommunene har begrensede verktøy, men må bruke dem så godt det lar seg gjøre. Det er jo også slik at alle norske utslipp skjer i en kommune. MDG har tatt til orde for å lovfeste høyere krav til kommunenes miljøinnsats og styrke kommunens virkemidler for å få dette til.

MDG Enebakk oppfordrer alle innbyggere og interessenter til å gjøre seg kjent med planen og avgi høringsinnspill i løpet av sommeren. Forhåpentligvis blir det ikke en like tørr sommer som i fjor. Når det regner kan tiden gjerne brukes til å lese klima- og miljøplan.