Gå til sidens hovedinnhold

Derfor skroter rådmannen de tre siste alternativene

For og imot er veid, og rådmann ønsker at det gås videre med det sørligste veialternativet fra vest inn til Sagstuatoppen.

For abonnenter

Med i vurderingene har det vært et alternativ to fra vest, lenger nord, pluss de to opprinnelige forslagene; via Vågliveien eller Sagstuveien.

Enebakk kommune har sett på konsekvensutredningen som er laget og har kommet med merknader til hvorfor de mener de tre andre alternativene, pluss et siste som har kommet opp via Vestliveien, er dårligere løsninger.

Blant annet for bratte

Sagstuveien, med atkomst fraFylkesvei 155, tilfredsstiller ikke kravene gitt i vegnormen blant annet fordi den er for bratt. Terrenget og mange eksisterende avkjøringer er svært utfordrende for dette alternativet.

Økt trafikk gjennom en allerede etablert skoleveg kan forringe sikkerheten til barna.

Det bor mange ved veien, og de vil få økt støy og en eventuell økt bruk vil kreve støyskjermingstiltak.

Naboer har uttalt at vei her vil vært en stor inngripen i private eiendommer og at veien er bratt, smal og byr på vanskelige kjøreforhold vinterstid.

En breddeutvidelse av Sagstuveien vil og berøre sikringssonen til gravfeltet som ligger bevart her. Dette har vært et poeng for Fylkeskommunen, som påpeker at Sagstuveien går forbi to automatisk fredede kulturminner.

Likevel er det naturlig at gående og de som reiser med kollektivtransport i det nye boligfeltet bruker Sagstuveien og holdeplassen Sagstua. Rådmann mener det må opparbeides fortau ned til eksisterende fortau langs Sagstuveien.

Les også

Misnøye på Sagstuatoppen-møte: - Tamme greier

Måtte blitt senket betraktelig

Vågliveien/Tiruveien og Ekornveien-atkomsten ville endt ved Esso på Fylkesvei 155. Her er det ikke opparbeidet venstresvingfelt og det er usikkert om krysset har kapasitet til økningen som utbyggingen vil medføre. Omlag 600 bilturer om dagen er den beregnede økningen fra Sagstuatoppen.

Verken Vågliveien, Tiurveien eller Ekornveien tilfredsstiller lenger vegnormens krav. For Vågliveien gjelder dette stigningen, spesielt i krysset til Tiurveien.

Her ville veien måttet ha blitt senket fire meter, noe som ville budt på store konsekvenser for eksisterende vegsystem.

Fra før er veien problematisk vinterstid og brukes av skolebarn.

Ved utarbeidelse av nye planer stilles det som krav til forslagsstiller/tiltakshaver at kommunens vegnorm skal gjelde for alle veier innenfor planområdet, og at medfører utbyggingen på tilgrensende veier skal også disse oppgraderes.

Berører mer dyrket mark

Gjeversrudveien i nord, til Fylkesvei 120, berører mest dyrka mark og veialternativet berører seks jorder og til sammen vil cirka 4,5 dekar dyrka mark bli omdisponert. Alternativet vil splitte opp to av jordene og dermed medføre driftsulemper.

En eventuell vei vil gå gjennom et sårbart og eksponert landskap og vil ikke være lett å skjerme.

Les også

Rådmannen vil ha vei til nytt boligfelt over matjord

Et siste alternativ

Ved varsling av planen har det kommet inn et alternativt forslag over Vestliveien, også dette mot Fylkesvei 155 og via innkjøringen lengst sør til det tidligere Rema 1000-bygget.

Det forlaget vil i følge forslagsstiller innebære opparbeidelse av cirka en kilometer ny atkomstvei med fortau. Over halvparten vil gå over dyrket mark, cirka 8 dekar.

Alternativet er ikke mulig uten å rive eksisterende boliger, mener kommunen.

Kommentarer til denne saken