Som kjent gjennom medier og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, er det gitt avslag på felling av ulv i Østmarka i Enebakk. Begrunnelsen for avslaget var at Østmarka ligger i ulvesonen og dermed forvaltningsområdet for ynglende ulv og at bestandsmålet for 3 ynglende par 2014 ikke ble nådd. Dagens lover, forskrifter og regelverk er slik, og det må vi forholde oss til.

Som ordfører har jeg bestilt en politisk sak på om Enebakk kommune bør søke om fellingstillatelse. Dette med bakgrunn i at det har skjedd flere angrep etter fylkesmannens avslag. I tillegg har jeg sendt brev til Klima og miljøminister, Tine Sundtoft og Jordbruks- og matminister, Sylvi Listhaug om situasjonen i Enebakk.

Så langt kjenner vi ikke til hvilken eller hvilke ulver som står bak angrepene. Slik lovverket tolkes, mener jeg at det kan komme flere umerkede streifulver som gjør skade uten at fellingstillatelse vil bli gitt – også i fremtiden. Dette fordi det vil ta rundt 3 uker før DNA-analyser er klare, og uten dem kan man ikke sikkert si noe om hvilken ulv som har gjort skade. Antall ynglinger vil heller ikke være kjent før påfølgende år, siden ulvene ikke er radiomerket.

Ulvene i Østmarka har levd side ved side med Norges tettest befolkede område siden 2012. Det opprinnelige paret ble sjelden sett og forholdsvis få beitedyr og andre husdyr ble tatt av ulven. Denne sommeren har disse, eller andre ulver lært seg å forsere myndighetenes anbefalte rovdyravvisendegjerder. Dette innebærer selvsagt en psykisk utfordring for de som er berørt, men også mye utrygghet og usikkerhet for andre som har dyr på beite, og som så langt ikke er berørt.

Rovdyrforliket fra 2011 som alle partier på Stortinget har stemt for, inneholder en målkonflikt som for oss som ligger innenfor rovdyrsonen blir vanskelig å oppnå. Vi har nå opplevd gjentatte ganger at ulven tar seg inn i beiter som har daglig tilsyn og som ligger helt tett på befolkede områder. Ulveavføring finnes enkelt langs idrettsanlegg og lysløyper. Dette skaper uro og frykt.

Ut i fra det jeg har klart å finne, vet man lite om mattilgangen for ulven i Østmarka. Ulike fagpersoner uttaler seg forskjellig ut i fra deres erfaringer og tilgjengelige tall.

Etter denne sommerens hendelser vil også innmarksbeite bli vanskelig for bøndene i Enebakk fremover. Andre som holder husdyr i mindre skala for å holde kulturlandskapet åpent, næringsdrivende som yter Inn på tunet tjenester eller Grønn omsorg, spør seg om de kan å ha dyr rundt gården lenger.

Rovdyrforliket skal opp til ny vurdering med eventuell endringer i rovviltforskriften i forvaltningsområdet for ynglende ulv. Jeg har bedt ministerne om at de vurderer om det er bærekraftig med ulv i så tett befolkede områder som vi har vest for Øyeren i Akershus. Konfliktnivået blir svært høyt og kostandene er store, både menneskelige og økonomiske. Dyrevelferden til husdyra må også tas hensyn til. Jeg har i tillegg bedt om at de går tydelig ut med hvordan målkonflikten med rovdyr og økt lokal matproduksjon er tenkt løst på en bedre måte enn slik den løses på i dag.

Enebakk har et kulturlandskap som mange steder egner seg dårlig for kornproduksjon, men er godt egnet for grasdyrking og beitedrift. Skal vi beholde Enebakks flotte og spesielle landskap må noe gjøres for å hjelpe de som holder husdyr på beite.

Tonje Anderson Olsen

Ordfører