Innspill til trafikksikkerhetsplanen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Til politikerne i Enebakk kommune – vedr. innspill til trafikksikkerhetsplanen for Enebakk kommune 2018-2021.

Beboere i Sulerudveien avga høringsuttalelse datert 01.05.2018 til trafikksikkerhetsplan for Enebakk kommune 2018-2021; hvor det pekes på følgende forhold;

Trafikksikkerhetsplanen peker på mange viktige utfordringer som må løses de kommende år. Det betyr at tilgjengelige økonomiske ressurser må prioriteres til de tiltak som gir størst effekt i forhold til bedre trafikksikkerhet. Her er tiltak langs den sterkt trafikkbelastede og ulykkesbelastede Fv 120 aller viktigst. Målet må være sammenhengende gang -/sykkelvei. Vi mener derfor at strekningen fra fra Katthult (Bjerklund) til Bekkelaget, omtalt som pri. 8 på s. 35, må løftes fram til prioritet 2, bl.a. fordi:

• En strekning på bare 850 m, med en kostnadsramme på 15,3 mill. er realistisk å få finansiert snarlig – dette vil medføre en stor trafikkgevinst for mange til en relativt lav kostnad.

• Mange nåværende og fremtidige skolebarn i Sulerudveien vil kunne sykle til skole og fritidsaktiviteter. Kommunen vil spare skoleskyss, det gir miljøgevinst og bedre helse.

• Koblet til eksisterende gang-/sykkelvei langs 120/155, blir det sammenhengende gang-/sykkelvei/rulleskibane helt til de nye utbyggingsområdene i Råken.

• Runden om Nosaveien til Lyseren Strandpark og tilbake til Sulerudveien (via Spiker`n – en populær destinasjon for veldig mange på sommerstid), blir en enda mer trafikksikker treningsrunde for syklende og joggere/fotgjengere, med gangvei fra Sulerudveien til Katthult.

Vi ser at saken skal opp til behandling i utvalg for teknikk og utvikling 15.11.2018 og seinere i høst i kommunestyret. Det som overrasker oss er at vår høringsuttalelse ikke er vedlagt saken. Vi kan heller ikke se at vår høringsuttalelse er vurdert seriøst nok av administrasjonen.

Den er riktignok omtalt kort i saksframlegget. Hva er skyldes dette?

I håp om å bli hørt og tatt seriøst angående vårt høringsutspill, vil vi prøve å orientere medlemmer i TEK og gruppeledere i Enebakk kommunestyre.

Vi er klar over at bygging av gang/sykkelveier er en fylkeskommunal oppgave og dermed er avhengig av fylkeskommunale bevilgninger. Til vår forundring ser vi at prosjekter i Enebakk er omtrent fraværende i fylkesrådmannens forslag til Handlingsprogram for Samferdsel 2019-2022. Det eneste vi finner er strekningen Holt – Krona langs Fv 120 som ligger inne i 2020 og 2021. Tidligere har vi oppfattet at denne skulle bygges i 2018. Kunne dette prosjektet framskyndes til 2019?

Ut fra vår argumentasjon i høringsuttalelsen, mener vi strekningen Katthult – Bekkelaget bør bli neste prosjekt langs Fv120.

Vi leser videre at nytt busstopp ved Bekkelaget/Sulerudveien ligger inne med prioritet 2 på side 35 og samtidig prioritet 15 på side 36. Hva betyr det? Det er sikkert nyttig med nytt busstopp, men vi anser gang/sykkelvei og fartsreguleringer, som langt viktigere trafikksikkerhetstiltak. Vi antar at det må være rasjonelt å se nytt busstopp og planlagt gang/sykkelvei i sammenheng.

Vi har, med flere, registrert sterk økning av trafikken på Fv 120 de siste årene. Både trafikken av mindre biler og ikke minst stor kjøretøyer øker sterkt. Vi etterlyser derfor oppdatert trafikktelling på aktuelle strekninger. Ulykkesstatistikk?

Det går fram av hjemmesidene til Akershus fylkeskommune at det omfattende handlingsprogrammet for Samferdsel skal behandles i Fylkestinget 17. des. 2018.Utfra rådmannens forslag til handlingsprogram leser vi at nesten 1,2 mrd. står oppført som ikke fordelt i perioden 2019-2022. Finnes det noen måte dere som lokalpolitikere kan påvirke disse beløpene? Slik at noen av midlene kan komme alle kommunens innbyggere til gode, til nye og bedre gang/sykkelveier og samtidig øke trafikksikkerheten.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags