Jeg var nylig tilhører på kommunestyret som behandlet bygging av ny mammutskole på Kvernstura og nedskjæringstiltak som reduksjon i antall sykehjemsplasser, nedleggelse av dagsenter psykiatri, reduksjon i bemanning på skolene etc. Med mammutskole menes ikke skole for mammuter, men en svær barneskole for over 800 elever og opptil 35 klasser. Om Berget det Blå reiser seg igjen, eller om det skal satses på en økonomiversjon virket uklart. Uansett snakker vi om stor ny kommunal opplåning på 100 – 200 millioner til økende rente, for de kommunale fonds etter f.eks salg av e-verket er jo for lengst svidd av. Tidligere har kommunestyret vedtatt at arealet som hver klasse får til disposisjon skal være mindre enn for de andre skolene i Enebakk.

Mindretallet ser ikke at kommunen har penger til drift med finansieringskostnadene til Kvernstua-skolen i tillegg til de nedskjæringene som rådmannen nå inviterte til. Derfor snakker mindretallet om en mulig sentralisering til en ungdomskole i Enebakk, evt en utbygging av Mjær U til 6 – 10 klasse samt fortsatt skole på YES. En Kvernstuaskole blir liggende rimelig langt unna idrettsanleggene ved Mjær.

Da kommunestyret kom til saken om nedskjæringer var man rørende enige om ikke å foreta så drastiske kutt som foreslått. Ca 10 % av innsparingene klarte kommunestyret å få til, samtidig som alle partier satset på at den rød/grønne regjeringen ville komme den borgerlig styrte kommunen til hjelp !

Men hvordan vil det gå dersom det blir regjeringsskifte i 2013 og Erna Solberg kommer tilbake ? Sist Jern-Erna satt i regjering skrudde hun igjen pengestrømmene til kommunene for bl.a å tvinge fram kommunesammenslåinger. Og lånerenta ventes å doble seg i årene framover. Så vi gjør nok best i å holde orden på økonomien så vi kan utvide antall sykehjemsplasser, lærerstillinger etc i årene framover i stedet for å kutte.

Kjell Dehli

Enebakk Sp