Under debatten om kommunens etiske retningslinjer i forrige kommunestyremøte ble det fremmet innvendinger mot at Enebakk historielags medlemsblad IGN nå er blitt gjort tilgjengelig for kommunestyrets medlemmer. Undertegnede var dessverre ikke tilstede i møtet, men forsto at Høyres leder i Enebakk, John-Arne Nyland, satt spørsmålstegn ved det etiske i denne saken.

Som redaktør i IGN og leder i Enebakk historielag må jeg innrømme at jeg synes Nylands reaksjon er noe underlig. Det må da finnes langt større etiske problemstillinger som John-Arne Nyland kunne konsentrert seg om her i Enebakk? Hva med velmente pengegaver til kommunen fra bedrifter som har saker inne i kommuneplanrulleringer, for eksempel? Hva synes Nyland om det?

Bakgrunnen for å gjøre IGN tilgjengelig på denne måten, var at vi gjennom den nevnte kommuneplanrulleringen fikk innspill fra flere kommunestyremedlemmer som ønsket bedre informasjon om kulturminner i Enebakk. Vi tolket dette som et positivt engasjement og ønsket derfor å øke tilgangen på slik informasjon til de folkevalgte. Å informere om kulturminner og lokalhistorie er dessuten nedfelt i historielagets vedtekter: «Enebakk historielag har som formål å samle og utbre kunnskap om Enebakks historie på de forskjellige felter og å vekke interesse for enebakkingenes kultur, liv og virke gjennom tidene».

Høsten 2007 kontaktet vi derfor daværende ordfører Tore Tidemann for å diskutere saken. Han mente at ideen om å gjøre IGN tilgjengelig for kommunestyrets medlemmer var god, særlig inntil en kulturminneplan var på plass. Da vi kontaktet Dag Bjerke på nyåret i 2008 var han like positiv som sin forgjenger. Avtalen var at vi skulle gjøre IGN tilgjengelig slik at de medlemmene som ønsket det, kunne ta bladet med seg. Vi var imidlertid enige om at noen utdeling i kommunestyret ikke var aktuelt.

Jeg er i likhet med ordfører Bjerke trygg på at kommunestyrerepresentantene ikke ville la seg påvirke av denne ordningen dersom Enebakk historielag i fremtiden skulle finne på å søke om midler til et prosjekt. Tror virkelig Nyland at kommunestyrets medlemmer ville latt seg ”kjøpe” for den nette sum av 180 kroner? Jeg har faktisk høyere tanker om våre folkevalgte enn som så. Enebakk historielag ønsker imidlertid at politikere skal ha best mulig grunnlag når de tar beslutninger vedrørende kulturminner i Enebakk og da kan IGN være et godt supplement.

Dersom John-Arne Nyland indikerer å sette spørsmålstegn ved historielagets motiver i denne saken, synes jeg det er svært beklagelig. Jeg trodde faktisk at vi gjennom 53 år har vist at vi ikke er ute etter økonomisk profitt, men å formidle lokalhistorien på en best mulig måte. Enebakk historielag er et frivillig lag, og vi nedlegger et stort antall timer årlig i dugnadsarbeid på Bygdetunet, langs Tangenelva og flere andre steder i kommunen. Vi har hvert år stilt opp i arbeidet med Bygdedagen og vi arrangerer rusleturer og temamøter året igjennom. Våre arrangementer er (med svært få unntak) gratis for alle. Vi tar kun inngangspenger dersom utgiftene er så store at vi frykter et underskudd. Og det vi eventuelt måtte tjene på vår virksomhet går direkte tilbake i prosjekter som gagner bygda. Så langt det er praktisk mulig stiller dessuten Enebakk historielag opp på skoler og i barnehager og forteller om vår lokalhistorie.

Jeg vil også nevne at hoveddelen av arbeidet med tre bind bygdebok ble gjort av historielagsfolk – uten nevneverdig økonomisk kompensasjon. Og så indikerer Nyland at vi nå distribuerer IGN gratis til kommunestyrets medlemmer for å oppnå økonomiske fordeler? Nei, det blir rett og slett for dumt!

Dette er ikke god politikk overfor frivillig arbeid i Enebakk, Nyland!

Med vennlig hilsen

Henning Bergersen

Redaktør i IGN/

leder i Enebakk historielag