Hvordan unngå trafikkaos i Lillestrøm?

Av
DEL

Samferdselsutfordringene er etter hvert blitt mange på Nedre Romerike, og mange av problemene hoper seg opp i Lillestrøm som er et attraktivt samferdselsknutepunkt pga det relativt gode togtilbudet inn til hovedstaden. Det arbeides for tiden med flere viktige samferdselstiltak i vårt område som bl.a. en omkjøringsvei utenom Oslo gjennom Fet (Rv 22) eller Enebakk/Rælingen (Fv 120) og en ny kryssing av Glomma. Det er en sterkt økende trafikk sørfra på Fv 120 som gir ineffektive kollektivløsninger der busser og biler står i samme køene. I tillegg er parkeringskapasiteten i Lillestrøm sprengt. Venstrelagene i Skedsmo, Rælingen og Enebakk mener det er viktig at vi nå evner å se utover egne kommunegrenser og tenker helhetlig. Både kommuner, Statens veivesen, fylkeskommune og kollektivtilbydere må samarbeide. Noen av problemstillingene er store og økonomisk tunge og behandles i nasjonal transportplan (NTP).

Hovedproblemet, slik vi opplever det i regionen, er at veinettet og trafikken inn til knutepunktet Lillestrøm er i ferd med å sprenges. Dette medfører at vi er nødt til å se på et større bilde av utfordringer:

1) Hvorfor kjører så mange egen bil (når de må stå i lange køer)?

2) Hvordan kan vi få flere til å sette fra seg bilen og reise kollektivt?

3) Hvordan kan vi endre trafikkbildet, slik at fremkommeligheten blir bedre for dem ferdes trafikken, både som harde og myke trafikanter?

I alle våre tre kommuner er gjennomgangstrafikken blant de største trafikkutfordringene vi har. Den nye Glommakryssingen er f.eks. nødvendig fordi trafikken fra kommuner øst for Lillestrøm må gjennom Lillestrøm på vei til Oslo. En omkjøringsvei øst for Oslo (populært kalt ring 4) skal avbøte trafikken sørfra som ellers ville ha gått gjennom Oslo. For oss er det naturlig at denne veien legges øst for Øyeren og slik at den økte trafikken ikke loses inn i Lillestrøm, men kanaliseres ut lenger nord på E6. Fv 120 gjennom Enebakk og Rælingen har ikke tilstrekkelig standard til å fylle dette formålet. I Rælingen sprer trafikken seg også til Øvre Rælingsvei som er en viktig skolevei. Videre er det viktig for oss at færrest mulig skal sitte i kø gjennom våre kommuner. Det må derfor legges bedre til rette for kollektivtransport inn til Lillestrøm som må kombineres med innfartsparkering på relevante steder. Eksempelvis bør innfartsparkeringen på Fjerdingby utvides. For mange i vår region er det viktig å kunne ha bilen stående i nærheten av der man skal handle eller hente og bringe barn til ulike aktiviteter. Det er god miljøpolitikk at folk kan kjøre kortere og reise kollektiv, selv om det kun er på deler av den daglige reiseveien.

Alle innfartsveiene til Lillestrøm må ha gang- og sykkelveier. Å kunne ferdes trygt som myk trafikant er alfa omega for at folk skal velge det alternativet. I tillegg er fremkommeligheten for de kollektive alternativene svært viktig. Det er ikke attraktivt å velge bussen fremfor bilen når de begge står i samme kø særlig om morgenen. Tilstrekkelige kollektivfelt langs den siste delen av fv 120 inn til Lillestrøm er derfor en viktig prioritering.

Lokal veimyndighet er et siste grep vi vil nevne her. At lokale myndigheter selv kan få bestemme over veinettet og skilting, er viktig fordi det er de lokale myndighetene som har best kjennskap til utfordringene i sitt lokalmiljø. At veinettet i dag kontrolleres av tre ulike instanser, er lite heldig og lite effektivt.

Nå vil vi i Venstre høre dine meninger. Vi har invitert stortingsrepresentant Jon Gunnes fra transportkomiteen på Stortinget, leder i samferdselsutvalget i Akershus, Solveig Schytz, ordførerne i Skedsmo, Enebakk og Rælingen og mange andre lokale politikere til et åpent folkemøte der du kan stille spørsmål og kommentere. Som folkevalgte har vi troen på å lytte til folk. Det er dere vi jobber for. Møtet finner sted på rådhuset i Rælingen tirsdag 28.mai kl 1900. Vel møtt!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags