Trafikksikkerheten må økes

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Enebakk Venstre har som primært mål å øke trafikksikkerheten på hovedveiene våre, både fv 120 og fv 155. Som så mange andre frykter vi en skremmende utvikling med øket tungtrafikk gjennom kommunen på et veinett som absolutt ikke er tilpasset tyngre og lengre kjøretøyer. Løsninger må finnes i samarbeid med våre nabokommuner. Vi må innse at en økende boligbygging i Enebakk skaper trafikale problemer i våre nabokommuner, det være seg en forventet sterk økning av dagpendlertrafikk til Ski stasjon når Follobanen kommer, eller en jamt stigende rushtrafikk gjennom Rælingen til Lillestrøm. Av hensyn til miljøproblemer som klimautslipp og trafikksikkerhet mener vi at mye av pendlertrafikken må tvinges over til godt fungerende kollektive løsninger.

Vi mener det nå må settes inn tiltak på flere plan.

• Hindre en økt trafikkbelastning av gjennomgangstrafikk med tyngre kjøretøyer uten at det lokale næringsliv rammes. Vi mener at moderne veibetalingssystemer (bomstasjoner) som stopper uønsket gjennomgangstrafikk med tyngre kjøretøyer må utredes.

• Bedre trafikksikkerheten ved å anlegge gang/sykkelveier langs begge hovedveiene. Her er vi kommet et godt stykke på vei, men det er fortsatt for lite sammenhengende løsninger.

• Flere planfrie fotgjengerunderganger rundt skolene våre.

• Bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken inn til knutepunktene (Lillestrøm og Ski) slik at dette blir den foretrukne løsningen for dagpendlerne. Det må anlegges egne kollektivfelt for buss inn til Lillestrøm og Ski. Det kan også anlegges innfartsparkeringer med hurtig kollektivforbindelse i rushtiden inn til trafikknutepunktene.

Enebakk Venstre ønsker ikke en oppgradering av veiene gjennom kommunen til riksveistandard med de enorme miljøproblemene det vil innebære med nedbygging av dyrket mark, nye veitraseer utenom tettstedene våre og en sterkt økende Ring 4 trafikk gjennom kommunen.

Enebakk og Rælingen Venstre inviterer til diskusjon om disse utfordringene på et møte i Rælingen Rådhus mandag 10. september kl. 19:00.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags