Jeg viser til Terje Haugens leserinnlegg i forrige ukes avis. Det står ikke spesifikt, men jeg regner med at det er Enebakk kirke han sikter til i sine spørsmål. Kirkevergen har også hatt ansvaret for omlegging av takene på Mari kirke og Mari kapell.

Kirkevergen har følgende svar på formalitetene rundt anbudsinngåelsen:

Restaureringen av Enebakk kirke ble delt i to hovedentrepriser:

1. Tømrerarbeidet inkludert skifting av takstein

2. Maler- og murerarbeid.

Konkurransegrunnlaget for tømrerarbeidet, inkludert skifting av takstein på Enebakk kirke, ble lagt ut på offentlig anbud på Doffin 20. mai 2009, med anbudsfrist 7. august 2009. Det kom inn ett anbud. Protokollen fra anbudsåpningen er datert 10. august 2009. Byggekomitéen godkjente anbudet fra Bygg og Messesystemer AS i sitt møte den 18. august 2009.

Kontrakten med entreprenøren ble undertegnet den 18. september 2009. Kontrakten har et vedlegg med detaljerte tekniske spesifikasjoner fra Riksantikvaren. Riksantikvaren har i eget brev, datert 5. juni 2008, punkt 2.5 fastsatt spesifikke krav ved skifting av takstein.

Til orientering var den omtalte taksteinen rundt 40 år gammel og dels i dårlig forfatning. Riksantikvaren besluttet derfor kun gjenbruk av gammel takstein over sakristiet hvor det er relativt enkelt å skifte ut takstein som går i stykker. På det bratteste og mest utilgjengelige delen, fikk fellesrådet tillatelse av Riksantikvaren til å legge ny, enkeltkrummet takstein.

Entreprenøren står ansvarlig for bruk av underleverandører inkludert fjerning av gammel takstein. Byggherre hadde sammen med Riksantikvaren en tett oppfølging av prosjektet underveis, og kan bekrefte at entreprenøren gjennomførte alt arbeid i henhold til kontrakten.

Restaureringen av Enebakk kirke hadde et samlet sluttregnskap som ble vedtatt av Enebakk kirkelige fellesråd den 29. september 2010. Dette er offentlig tilgjengelig.