For Senterpartiet er det viktig at saker som er viktige i folks liv avgjøres så nærme den det gjelder. Spesielt er det viktig at innbyggerne kan ha en reell påvirkning i de viktigste tjenestene som kommunene står for i ens hverdag. Det betyr at vi ønsker at det er enebakkinger selv som skal avgjøre prioriteringer og spørsmål i store viktige tjenester som barnehage, skole, helse og omsorg for folk som bor i Enebakk.

Ved en sammenslåing til storkommuner vil innbyggerne i Enebakk (eller deler av kommunen ved en splitting) uansett bli en minoritet i den nye kommunen. Veien til makta blir lenger i dobbel forstand. I store kommuner rettes fokuset i størst grad på sentrum og de største tettstedene. Det er de som selvfølgelig er best representert i alle fora som tar avgjørelser som er viktig for innbyggernes hverdag.

Stortinget har vedtatt at det skal gjennomføres en reform for å se på kommune- og regionstrukturen. I Regjeringens skrivebordsteoretiske tilnærming til temaet ønsker en dessverre ikke å se disse reformene i sammenheng. Kommunene har nå fått i oppdrag av Regjeringen å finne ut hvem en skal slå seg sammen med, uten at en vet hva slags oppgaver en skal løse i fremtiden. Det er dessverre innbyggerne som til slutt vil lide for at en ikke ønsker å se den offentlige oppgavefordelingen i en større helhetlig sammenheng.

For regjeringspartiene virker det som det er viktigere å få færre kommuner enn at tjenestene faktisk blir bedre. Geografien blir jo ikke endret selv om en tegner nye grenser. Ved å bli en del av en storkommune blir det neppe lettere å rekruttere lærere til Hauglia, eller større fagmiljøer og høyere kompetanse på Ignagard. Det blir det først ved en større sentralisering, og flytting, av disse tjenestene slik en har gjort i Danmark. Er det en slik utvikling vi og Regjeringen ønsker? Det må være et paradoks at innbyggere i små kommuner faktisk er mer fornøyd med de kommunale tjenestene enn innbyggerne i de store kommunene. Det skulle ikke være mulig. Størst er ikke alltid best.

Hans Kristian Solberg, leder Enebakk Senterparti