Klima og miljøplan for Enebakk kommune

Av
DEL

For noen år siden var slagordet tenke globalt, handle lokalt, retningsgivende for lokalt klima- og miljøarbeid. I dag har noen erstattet det med klimaangst og flyskam.

Klimaangst og flyskam er ikke løsningen på vår tids største utfordring. Svenske Gretha Thunberg har lykkes i å mobilisere ungdom til klimakamp. Dette er noe vi politikere på alle nivåer må ta videre i konkret handling ved å tenke globalt og ved å handle lokalt.

Enebakk kommunes klima- og miljøplan er derfor søkt å gjøres mest mulig handlingsrettet.  Etter første gangs behandling i klima- og miljøutvalget er planen nå på høring med høringsfrist 1. november 2019. 

Med utgangspunkt i FN's bærekraftsmål, nasjonale og regionale planer, er bl.a. følgende trukket fram i handlingsplanen:

*Klimagassutslipp fra transport skal være redusert med 50 % innen 2030 sammenlignet med 1991 nivå.

*Miljøvennlig fortetning i kommunens tre tettsteder.

*Alle nye kommunale bygg er nullutslippsbygg innen 2030.

*Legge til rette for tre som byggemateriale i nye offentlige byggeprosjekter.

*Fortsatt fokus på effektive ENØK-tiltak i kommunale bygg.

*Stimulere til uttak av skogsvirke for produksjon av biobrensel og ved, og halm, bark og flis som energibærere

*Sikre biologisk mangfold og hindre fremmede arter.

*Bærekraftig viltforvaltning.

*Følge opp tiltaksplaner for vannområdene Øyeren og Morsa (Mossevassdraget).

*Strengere kontroll i forbindelse med massehåndtering og bruk av resirkulerte masser.

*Fjerning av søppel på kommunale arealer og oppfølging av alvorlige tilfeller av forsøpling på private arealer.

*Oppdatere kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags